ICD-10 HIPOPARATIROIDISMO

HIPOPARATIROIDISMO

E20.9

Hipoparatiroidismo

E20.8 Hipoparatiroidismo especificado NCOP
E20.8 Hipoparatiroidismo familiar
E20.0 Hipoparatiroidismo idiopático
P7l.4 Hipoparatiroidismo neonatal (transitorio)
E89.2 Hipoparatiroidismo postprocedimiento